Vrátenie a reklamácia

Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci (Ondrej Halama) zodpovedá za vady dodaného tovaru a elektronického obsahu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu produktu (tovaru), ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácie

Reklamácie a sťažnosti je možné zasielať na e-mail: info@ondrejhalama.sk. Reklamácie riešime spravidla do 24 hodín. Pokiaľ ide o zložitejšiu záležitosť, reklamáciu vybavíme do 14 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. To sa nevzťahuje na zmluvy o predaji kníh (vrátane e-bookov).

Udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Odoslaním objednávky na elektronický obsah spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a súčasne odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol riadne poučený o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

– uzavretia zmluvy (pri e-dokumentoch) ,

– keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (pri papierových knihách a inom tovare).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mail infro@ondrejhalama.sk, alebo na adrese Ondrej Halama, Gaštanová 52, Žilina. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.